Wednesday, November 05, 2008

"Ten people who speak make more noise than ten thousand who are silent," -Napoleon Bonaparte